Aktivity spoločnosti

Pivovary

Technológie pre pivovary predstavujú jednu z dvoch nosných oblastí našej spoločnosti. Pre pivovarnícky priemysel ponúkame dodávky technologického zariadenia na výrobu piva plzeňského typu rôznej stupňovitosti a svetlosti (svetlé aj tmavé pivá). Ponuka zahrňuje dodávku celých pivovarov, prípadne technologických prevádzok. Samostatnú kategóriu našej ponuky v oblasti pivovarníctva predstavujú minipivovary. Okrem dodávok technológií ponúkame konzultácie, návrh riešenia podľa požiadaviek a podmienok zákazníka, projekt, inžiniering, prehliadku a zaškolenie v referenčnom Minipivovare v Kvačanoch (www.brontvai.sk).

Liehovary

Technológie pre liehovary zahŕňajú druhú nosnú oblasť našej spoločnosti. SLOVTECH spol. s r.o. Liptovský Mikuláš má prepracovanú technológiu výroby liehu zo škrobnatých surovín (kukurica, pšenica apod.) technológiou tzv. studeného scukornenia. Uplatňujú sa v nej najnovšie poznatky z aplikácií enzýmov v biotechnológiách. Kontinuálna technológia umožňuje maximálne využitie a úsporu tepelnej energie, úsporu procesovej a chladiacej vody a zníženú produkciu odpadových látok (liehovarníckych výpaľkov).
Pre liehovarnícky priemysel ponúkame komplexné technologické dodávky, alebo samostatné prevádzkové súbory pre:

  • výrobu surového liehu,
  • výrobu rafinovaného liehu,
  • výrobu technického liehu,
  • výrobu bioetanolu,
  • ovocné liehovary.


Samostatnú kategóriu našej ponuky v oblasti liehovarníctva predstavujú pestovateľské pálenice. Spoločnosť v tejto oblasti zastupuje na Slovensku českú firmu J. Hradecký s.r.o. Pacov (www.hradeckypacov.cz). Spoločnosť J.Hradecký s.r.o. Pacov vyrába pálenice novej koncepcie monoblokového systému, tj. destilácia a rektifikácia sa vykonáva v jedinom kotli s nadstavbou. Na tejto pálenici je možné získať veľmi kvalitný destilát o priemernej liehovitosti 60 – 70 % obj. a.a. Oproti klasickému dvojkotlovému systému má táto pálenica výhody v úspore tepelnej energie a chladiacej vody. Pálenica má moderný design, celonerezové vyhotovenie. Kapacita pálenice je daná objemom destilačného kotla v rozsahu 150 – 600 l. Vyhrievanie kotla môže byť prispôsobené na pevné palivo, plyn, el. energiu, vodu, paru a najnovšie aj na peletky. Spoločnosť vyrába aj klasické dvojkotlové pálenice v rozsahu 150/75 l až 1200/600 l. Na Slovensku sme zatiaľ realizovali 14 pestovateľských páleníc rôzneho typu a veľkosti od spoločnosti J.Hradecký s.r.o. Pacov.

Iné technológie

Z iných technológií ponúkame:

  • technológie nápojového priemyslu - výroba alkoholických a nealkoholických nápojov,
  • výrobu kvasného octu,
  • výrobu horčice a kečupu.

Projektová a inžinierska činnosť

  • V procese zabezpečovania realizácie technologických celkov ponúkame okrem dodávok vybraných technológií aj projektovú a inžiniersku činnosť technologickú od vypracovania projektov pre stavebné povolenie a projektov pre realizáciu (dokumentácia prevádzkových súborov) až po inžinierske činnosti spojené s realizáciou stavby. V rámci projektovej činnosti technologickej sme sa podielali na spracovaní projektov pre potravinársky, chemický, kožiarsky, textilný, strojársky, elektrotechnický a drevársky priemysel, výroby izolačných materiálov z penového POP, ako aj pre bioplynové stanice.
  • V rámci inžinierskej činnosti technologickej ponúkame spracovanie dokumentácie a návrhov úprav pre zabezpečenie bezpečnosti práce strojových zariadení pre účely posúdenia zhody pred uvedením na trh a do prevádzky v súlade s európskou smernicou o strojoch 2006/42/ES.